STATUT FUNDACJI

MANUFAKTURA KREATYWNEGO ROZWOJU

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 §1

 1. Fundacja pod nazwą Manufaktura Kreatywnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Paulina Kiwała zwanej dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Marchewka.

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 roku Nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

 • §2

 Fundacja ma osobowość prawną.

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wąbrzeźno, województwo kujawsko-pomorskie.
 2. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.
 3. Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Fundacja może przystępować do spółek, organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych realizujących podobne cele statutowe a także łączyć się z innymi Fundacjami

 §3

 Fundację powołano na czas nieokreślony.

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 3. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
 4. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 5. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji. Decyzje o ich przyznaniu podejmuje Zarząd Fundacji.

 §4

 Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek i fundacji.

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i gospodarcza.

Rozdział 2

Cele i zasady działania Fundacji

§5

 1. Celem Fundacji jest:
 • wspieranie rozwoju młodych ludzi i ich rodzin poprzez działalność edukacyjną i terapeutyczną,
 • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

2a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej,

3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

4) działalność charytatywna,

5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

7) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

9) działalność na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania,

10) działalność na rzecz edukacji nieformalnej, rozwoju kompetencji miękkich oraz inteligencji emocjonalnej,

11) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

12) promocja i organizacja wolontariatu,

13) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

14) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

15) wyrównywanie szans rozwojowych dzieci, osób starszych poprzez reintegrację oraz działanie na rzecz integracji i rozwoju środowiska lokalnego.

16) Dostarczanie usług społecznych, świadczonych w formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców, oznaczających działania z zakresu: 1) polityki prorodzinnej, 2) wspierania rodziny, 3) systemu pieczy zastępczej, 4) pomocy społecznej, 5) promocji i ochrony zdrowia, 6) wspierania osób niepełnosprawnych, 7) edukacji publicznej, 8) przeciwdziałania bezrobociu, 9) kultury, 10) kultury fizycznej i turystyki, 11) pobudzania aktywności obywatelskiej, 12) mieszkalnictwa, 13) ochrony środowiska, 14) reintegracji zawodowej i społecznej.

 §6

 1. Fundacja realizuje cele poprzez:
 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych oraz wsparcie psychologiczne,
 • organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej w zakresie twórczości, edukacji i upowszechniania kultury z różnorodnych dziedzin sztuki,
 • tworzenie i realizowanie ofert artystycznych, sportowych, prozdrowotnych programów profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz programów mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie,
 • organizowanie i wspomaganie przedszkolnych i pozaszkolnych form edukacji kulturalnej, artystycznej, sportowej, prozdrowotnej oraz z zakresu turystyki i ekologii,
 • organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizację wypoczynku letniego i zimowego,
 • podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej, zdrowego trybu życia, promocji i ochrony zdrowia wśród społeczności lokalnej,
 • prowadzenie różnych form działalności psychologiczno-terapeutycznej, warsztatów, projektów edukacyjnych i animacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz różnorodnych grup społecznych,
 • organizowanie oraz inicjowanie zjazdów, konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań i dyskusji publicznych służących realizacji celów Fundacji,
 • organizowanie różnych imprez publicznych,
 • podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej,
 • podejmowanie współpracy i świadczenie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz badań w zakresie objętym celami Fundacji,
 • udostępnianie, rozpowszechnianie i popularyzowanie informacji zgodnych z celami Fundacji w środkach masowego przekazu,
 • skupianie wokół Fundacji osób i instytucji wspierających, działających na polu samoorganizacji i pomocy wzajemnej,
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi oraz jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami pozarządowymi, także zagranicznymi i międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji,
 • zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych pozyskanych przez Fundację na cele statutowe Fundacji,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w szczególności wydawanie broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących działania fundacji,
 • prowadzenie działalności w zakresie usług społecznych,
 • współpracę z Centrum Usług Społecznych.

 §7

 Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza.

 1. Przedmiotem działalności nieodpłatnej pożytku publicznego są:
 2. PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 3. PKD 85.60 Z – Działalność wspomagająca edukację ,
 4. PKD 85.59. B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą z wyodrębnioną księgowością.
 6. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności pożytku publicznego prowadzonej na rzecz społeczności lokalnej.
 7. Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnioną na podstawie statutu jednostkę organizacyjną, bądź bezpośrednio przez samą Fundację.
 8. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce. W takiej spółce Fundację reprezentuje Zarząd.
 9. Działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Zarząd.
 10. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację, są następujące kategorie działalności sklasyfikowane w PKD:
 11. PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 12. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 13. PKD 85.59.A – Nauka języków obcych,
 14. PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rozdział 3

 

Majątek i dochody Fundacji

 §8

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, rzeczy ruchome i nieruchomości, inne dochody oraz środki nabyte w czasie trwania Fundacji.
 2. Fundusz założycielski obejmuje środki przeznaczone przez Fundatora w kwocie 1100 zł wniesiony w gotówce, wymieniony w akcie notarialnym.
 3. Część funduszu o którym mowa w zdaniu poprzednim w kwocie 1000 zł, przeznacza się na działalność gospodarczą.
 • §9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania swoim majątkiem.

 • §10
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji od osób fizycznych i prawnych,
 • darów, zbiórek publicznych i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych i depozytów,
 • grantów i innych form wsparcia, które Fundacja może otrzymywać od administracji publicznej lub osób prawnych krajowych i zagranicznych,
 • przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
 • dochodów z działalności gospodarczej.
 1. Cały dochód uzyskiwany przez Fundację w tym z działalności gospodarczej jest przeznaczony na prowadzenie działalności statutowej.
 • §11
 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, ze stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 5. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 6. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
 7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 8. a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 9. b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 10. c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 11. d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • §12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział IV

 

Organy Fundacji

§13

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem oraz Rada Fundacji.
 2. Zarząd składa się z 2 członków, w tym Prezesa Zarządu, powołanych na czas nieoznaczony.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkiem Zarządu jest Fundator, przy czym Fundator nie może być odwołany ze sprawowanych funkcji, może natomiast z nich zrezygnować.
 5. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje i odwołuje Fundator.
 6. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
 • choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 • istotnego naruszenia postanowień statutu,
 • podjęcie pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 • niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
 1. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego. Wynagrodzenie członków Zarządu określa regulamin akceptowany przez Fundatora.
 2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje umocowany członek Zarządu lub pełnomocnik.
 3. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
 • §14
 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do Zarządu należy realizowanie celów statutowych Fundacji a w szczególności:
 • opracowanie rocznych i długoterminowych planów merytorycznych i finansowych Fundacji,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 • ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określenie zasad wynagrodzenia pracowników Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków,
 • ustanawianie wyróżnień, odznaczeń, w tym tytuł „Honorowy Darczyńca”, dla osób zasłużonych Fundacji,
 • podejmowanie decyzji w sprawach przystępowania do współpracy z innymi podmiotami zgodnie z treścią 2pkt 6 Statutu,
 • powoływanie i rozwiązywanie ciał konsultacyjno-doradczych w tym konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego zarządzania.

 • §15
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczna lub listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. Posiedzenia mogą być też zwoływane z inicjatywy Fundatora w każdym czasie.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w posiedzeniach w formie uchwał.

 §16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo prezes fundacji.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, w tym do zawierania umów o pracę z członkami zarządu, oraz innych czynności niezbędnych do działań Fundacji.

 

Rada Fundacji

§16a

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2-3 członków.
 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, kadencja Rady trwa 3 lata.
 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 5. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz na rok.
 6. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
 • Kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji.
 • Przyjmowanie corocznych sprawozdań i bilansu Fundacji
 • Wyznaczanie przedstawiciela ze składu Rady do zawierania umów o pracę z członkami Zarządu oraz czynności niezbędnych do działań fundacji.

 

Rozdział V

 

Postanowienia końcowe

 • §17 
 1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora.
 2. Wprowadzenie zmiany do statutu wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez Zarząd.

§18

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie, Fundacja może być zarówno stroną przejmującą jak i stroną przejmowaną. Organem uprawnionym do określania warunków połączenia oraz dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem połączenia jest Zarząd na wniosek Fundatora.
 2. Połączenie, o którym jest mowa w ust.1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§19

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji na wniosek Fundatora.
 3. Jeżeli Fundator nie wskaże likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane innym wskazanym przez Zarząd organizacjom pozarządowym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 §20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Toruniu.

10.08.2022